Record Details

Основні причини масового всихання лісів Житомирської області

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Основні причини масового всихання лісів Житомирської області
 
Creator Вишневський, А. В.
Вишневский, А. В.
Vishnevsky, A.
 
Subject санітарно-оздоровчі заходи
санітарні рубки
санітарний стан лісів
динаміка хвороб та шкідників
санитарно-оздоровительные мероприятия
санитарные рубки
санитарное состояние лесов
динамика болезней и вредителей
sanitary and recreational activities
sanitary felling
sanitary condition of the forests
dynamics of diseases and pests
 
Description Захист лісу від хвороб і шкідників є одним з найактуальніших питань лісового господарства України. Практика показала, що застосування лише винищувальних заходів не забезпечує ліквідації шкідливих організмів в лісах і не сприяє створенню біологічно стійких насаджень. Вони стають ефективними, коли проводяться в поєднанні з лісогосподарськими, біологічними, фізико-механічними, генетичними заходами і базуються на достовірних даних про стан осередків.
Защита леса от болезней и вредителей является одним из самых актуальных вопросов лесного хозяйства Украины. Практика показала, что применение только истребительных мероприятий не обеспечивает ликвидации вредных организмов в лесах и не способствует созданию биологически устойчивых насаждений. Они становятся эффективными, когда проводятся в сочетании с лесохозяйственными, биологическими, физико-механическими, генетическими мерами и базируются на достоверных данных о состоянии ячеек.
Forest protection from diseases and pests is one of the most pressing issues of forestry in Ukraine. Practice has shown that the use of only fighter measures does not ensure the elimination of harmful organisms in forests and does not contribute to the creation of biologically stable plantings. They become effective when conducted in conjunction with forestry, biological, physico-mechanical, genetic measures and are based on reliable data on the state of the cells.
 
Date 2018-04-27T09:23:18Z
2018-04-27T09:23:18Z
2017
 
Type Conference materials
 
Identifier Вишневський А. В. Основні причини масового всихання лісів Житомирської області / А. В. Вишневський // Contribution of young scientists on forestry, wood processing technologies and horticulture : тези доп. учасн. міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 11–12 трав. 2017. – К. : НУБіП України, 2017. – С. 11–12.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8776
 
Language uk
 
Publisher Національний університет біоресурсів природокористування України