Record Details

Агроекологічна оцінка стану перелогів Малого Полісся України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Агроекологічна оцінка стану перелогів Малого Полісся України
 
Creator Веремеєнко, С. І.
Самчук, Ж. С.
Веремеенко, С. И.
Veremeyenko, S.
Samchuk, J.
 
Subject перелоги
вміст гумусу
продуктивність
рослинний покрив
fallow lands
humus content
productivity
vegetation
содержание гумуса
продуктивность
растительный покров
 
Description На перелогах природної області Малого Полісся Поліської провінції зони мішаних лісів України визначено видовий склад, біоекологічну структуру, кормову цінність та продуктивність рослинного покриву, а також основні агрохімічні показники ґрунтів. Авторами встановлено пряму кореляційну залежність між вмістом гумусу та продуктивністю травостою, визначено основні стадії і фази сукцесійних змін перелогів.
На перелогах природной области Малого Полесья Полесской провинции зоны смешанных лесов Украины изучали видовой состав, биоэкологическую структуру, кормовую ценность и продуктивность растительного покрова, а также основные агрохимические показатели почв. Авторами установлена прямая корреляционная зависимость между содержанием гумуса и продуктивностью травостоя, определены основные стадии и фазы сукцессионных изменений перелогов.
On the fallow lands of nature area in Small Polissya of Polisska province zone of mixed forests of Ukraine there were studied: composition of species, bio-ecological structure, feeding value and productivity of vegetation as well as major agrochemical parameters of soils. The authors established a direct correlative relation between humus content and grass productivity, identified main stages and phases of succession changes of fallow lands.
 
Date 2016-09-07T09:09:26Z
2016-09-07T09:09:26Z
2013
 
Type Article
 
Identifier Веремеєнко С. І. Агроекологічна оцінка стану перелогів Малого Полісся України / С. І. Веремеєнко, Ж. С. Самчук // Вісн. Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Сер. Грунтознавство, агрохімія, землеробство, ліс. госп-во, екологія грунтів. – 2013. – № 2. – С. 207–212.
2225-8701
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/5398
 
Language uk
 
Publisher Харківський національний аграрний університет