Record Details

Прогноз екологічного стану поверхневих водних об’єктів із застосуванням методу узагальненої критеріальної оцінки на прикладі річок Житомирської області

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Прогноз екологічного стану поверхневих водних об’єктів із застосуванням методу узагальненої критеріальної оцінки на прикладі річок Житомирської області
 
Creator Климчик, О. М.
Klymchyk, O.
 
Subject поверхневий водний об’єкт
комплексний інтегральний показник
прогнозування
поверхностный водный объект
комплексный интегральный показатель
прогнозирование
surface aquatic objects
complex integrated index
prognostication
 
Description Здійснено прогноз екологічного стану річок Житомирської області із застосуванням моделі у вигляді комплексного інтегрального показника якості. Встановлено, що така модель дає змогу оперативно отримувати узагальнену екологокритеріальну оцінку поверхневих водних об’єктів і передбачає можливість її динамічного прогнозування.
Осуществлен прогноз экологического состояния рек Житомирской области с использованием модели в виде комплексного интегрального показателя качества. Установлено, что такая модель позволяет оперативно получить обобщённую эколого-критериальную оценку состояния поверхностных водных объектов и предусматривает возможность её динамического прогнозирования.
The prognosis of the ecological state of Zhytomyr oblast rivers using the model of the complex integrated quality index is made. Is has been established that the above makes it possible to efficiently estimate a generalized ecological and criterion state of surface aquatic objects which, in its turn, can result in its dynamic prognostication.
 
Date 2016-07-06T12:06:14Z
2016-07-06T12:06:14Z
2009
 
Identifier Климчик О. М. Прогноз екологічного стану поверхневих водних об’єктів із застосуванням методу узагальненої критеріальної оцінки на прикладі річок Житомирської області / О. М. Климчик // Зб. наук. пр. Подільського держ. аграр.-техн. у-ту. – 2009. – Спец. вип. : Сучасні проблеми збалансованого природокористування : матеріали ІV наук.-практ. конф., листоп. 2009 р. – С. 124–128.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4828
 
Language uk
 
Publisher Подільський державний аграрно-технічний університет