Record Details

Спосіб отримання ветеринарного препарату «Фетоплацентат» для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Спосіб отримання ветеринарного препарату «Фетоплацентат» для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів
 
Creator Калиновський, Г. М.
Грищук, Г. П.
Ревунець, А. С.
Ковальчук, Ю. В.
Карпюк, В. В.
Ковальов, П. В.
Захарін, В. В.
Афанасієва, Л. П.
Журавльов, В. Д.
Калиновский, Г. Н.
Ревунец, А. С.
Ковалев, П. В.
Захарин, В. В.
Афанасиева, Л. П.
Журавлев, В. Д.
Kalynovskyi, G.
Gryshchuk, G.
Revunets, А.
Kovalchuk, Yu.
Karpyuk, V.
Kovalov, P.
Zakharin, V.
Afanasieva, L.
Zhuravlev, V.
 
Subject роди
післяродовий період
нетелі
корови-первістки
новонароджені телята
склад крові
фетоплацентат
роды
послеродовой период
нетели
коровы-первотёлки
новорождённые телята
состав крови
calving
postnatal period
heifers
first-calf cows
neonatal calves
blood compasition
fetoplacentate
 
Description Винахід відноситься до ветеринарної медицини, а саме до препаратів, які можуть бути використані для стимуляції і синхронізації статевого циклу, корекції перебігу вагітності, лікування акушерських і гінекологічних захворювань, профілактики неплідності у корів та інших тварин.
Спосіб отримання ветеринарного препарату для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів, при якому виготовляють біологічно активну речовину із органів трупів ссавців, подрібнюють її, змішують із стерильним розріджувачем з наступною стерилізацією отриманого препарату, який відрізняється тим, що біологічно активну речовину виготовляють із повного вмісту тканин матки, узятих від клінічно здорових корів 1–7 місяців тільності одразу після забою, шляхом витримування їх протягом 2–8 діб при температурі 2–7 °С з наступним промиванням водою з температурою 30...50 °С, подрібненням та перемішуванням зі стерильним розріджувачем при наступному співвідношенні складових, у вагових частинах.
Изобретение относится к ветеринарной медицине, а именно к препаратам, какие могут быть использованы для стимуляции и синхронизации полового цикла, коррекции течения беременности, лечение акушерских и гинекологических заболеваний, профилактики бесплодия у коров и других животных.
Способ получения ветеринарного препарата для профилактики и лечения акушерских и гинекологических патологий у коров, при котором изготавливают биологически активное вещество из органов трупов млекопитающих, измельчают ее, смешивают со стерильным разбавителем с последующей стерилизацией полученного препарата, отличающийся тем, что биологически активное вещество изготавливают из полного содержания тканей матки, взятые от клинически здоровых коров 1–7 месяцев стельности сразу после забоя, путем выдерживания их в течение 2–8 суток при температуре 2–7 °с с последующим промыванием водой с температурой 30...50 °С, измельчением и перемешиванием со стерильным разбавителем при следующем соотношении составляющих, в весовых частях.
Invention refers to veterinary medicine, namely for drug that can be used for stimulation and sync of sexual cycle, correction, pregnancy, treatment of obstetric and gynecological diseases, for prevention barrenness of cows and other animals.
A method of producing a veterinary product for the prevention and treatment of obstetric and gynecological diseases in cows, which produce a biologically active substance from the bodies of dead mammals, crushed it, mixed with sterile diluent, followed by sterilization of the obtained preparation, characterized in that the biologically active substance are made of the total content of uterine tissue taken from clinically healthy cows 1–7 months of pregnancy immediately after slaughter, by exposing them for 2–8 days at a temperature of 2–7 °C followed by washing with water with a temperature of 30...50 °C, by grinding and mixing with the sterile diluent at the following ratio of components, in weight parts.
 
Date 2016-07-07T05:42:47Z
2016-07-07T05:42:47Z
2010-02-10
 
Type Patent
 
Identifier Пат. 89579 Україна, МПК A61K 35/48, A61P 15/00. Спосіб отримання ветеринарного препарату «Фетоплацентат» для профілактики і лікування акушерських та гінекологічних патологій у корів / Калиновський Г. М., Грищук Г. П., Ревунець А. С., Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В., Ковальов П. В., Захарін В. В., Афанасієва Л. П., Журавльов В. В. ; заявники і патентовласники Калиновський Г. М., Грищук Г. П., Ревунець А. С., Ковальчук Ю. В., Карпюк В. В., Ковальов П. В., Захарін В. В., Афанасієва Л. П., Журавльов В. В. – № a200808001 ; заявл. 12.06.2008 ; дата публікації 10.02.2010, Бюл. № 3.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4834
 
Language uk
 
Publisher Державний департамент інтелектуальної власності