Record Details

Психологія управління

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Психологія управління
 
Creator Ходаківський, Є. І.
Богоявленська, Ю. В.
Грабар, Т. П.
Ходаковский, E. И.
Богоявленская, Ю. В.
Khodakivskyi, Ye.
Bogoyavlenska, Yu.
Grabar, T.
 
Subject трудові колективи
психологія управління
менеджер
конфліктологія
трудовые коллективы
психология управления
конфликтология
labor groups
psychology of management
manager
conflict
 
Description У навчальному посібнику наведені прикладні аспекти психокомунікації, психології управління поведінкою та дисципліни персоналу, безпосередньо психології праці, соціоінтеграційні аспекти, праксеологічні кластери.
Автори, використовуючи інструментарій методології синегрізму, розглянули сучасні досягнення в психології управління, що ґрунтуються на соціоінтеграції, психоінформатиці, конфліктології, гештальтпсихології, біхевіоризмі, психотерапії, праксеології. Використані матеріали праць відомих і видатних вчених людинознавців: Кароля Войтили, Карла Густава Юнга, Дейла Карнегі, Івана Павлова, Мільтона Еріксона, Джона Гріндера, Верджинії Сатір, Жерара Онкоса, Збігнева Пщоловського та інших.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які вивчають курси «Психологія управління», «Психологія праці», «Управління персоналом», «Менеджмент організацій», «Економіка праці», магістрів, аспірантів, викладачів. Посібник може бути корисним для широкого загалу читачів: економістів, менеджерів, науковців, урядовців, представників неурядових громадських організацій, політиків, соціальних та педагогічних працівників.
В учебном пособии приведены прикладные аспекты психокомуникации, психологии управления поведением и дисциплины персонала, непосредственно психологии труда, социоинтеграцийни аспекты, праксеологические кластеры.
Авторы, используя инструментарий методологии синегризму, рассмотрели современные достижения в психологии управления, основанные на социоинтеграции, психоинформатици, конфликтологии, гештальтпсихологии, бихевиоризме, психотерапии, праксеологии. Использованы материалы работ известных и выдающихся ученых человекознатаков: Кароля Войтылы, Карла Густава Юнга, Дейла Карнеги, Ивана Павлова, Мильтона Эриксона, Джона Гриндера, Верджиния Сатир, Жерара Онкоса, Збигнева Пщоловського и других.
Рассчитан на студентов высших учебных заведений, изучающих курсы «Психология управления», «Психология труда», «Управление персоналом», «Менеджмент организаций», «Экономика труда», магистров, аспирантов, преподавателей. Пособие может быть полезным для широкого круга читателей: экономистов, менеджеров, ученых, чиновников, представителей неправительственных организаций, политиков, социальных и педагогических работников.
In the schoolbook presents the psychology of behavior management and discipline of staff directly psychology of work, social-integration aspects, praxeological clusters.
The authors, using tools of synergetics methodology, discussed advancements in the psychology based on sociointegration, psyhoinformatics, conflict, gestalt, behaviour, psychotherapy, praxeology. Materials used works of renowned and eminent scientists man experts: Karol Wojtyla, Carl Gustav Jung, Dale Carnegie, Ivan Pavlov, Milton Erickson, John Grinder, Virginia Satire, Gerard Onkosa, Zbigniew Pscholovskoho and others.
The schoolbook is designed for students who study courses «Management Psychology», «Psychology of Work», «Human Resources», «Management», «Labor Economics», masters, postgraduate students and teachers. The schoolbook can be useful for a wide readership, economists, managers, scientists, government officials, politicians, social workers and teachers.
 
Date 2016-07-12T05:52:45Z
2016-07-12T05:52:45Z
2008
 
Type Schoolbook
 
Identifier Ходаківський Є. І. Психологія управління : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 608 с.
978-966-364-646-6
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4887
 
Language uk
 
Publisher Центр учбової літератури