Record Details

Митне регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції в умовах асоціації з ЄС

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Митне регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції в умовах асоціації з ЄС
 
Creator Данкевич, В. Є.
Данкевич, В. Е.
Dankevych, V.
 
Subject митне регулювання
асоціація з ЄС
зовнішньоекономічна діяльність
митна справа
таможенное регулирование
ассоциация с ЕС
внешнеэкономическая деятельность
таможенное дело
customs regulations
the association with the EU
foreign trade
customs
 
Description Розглянуто роль і завдання митного регулювання та його здатність впливати на динаміку і структуру зовнішньоторговельних потоків. Встановлено, що в умовах асоціації з ЄC відбувається поглиблення інтеграції міжнародних вимог у національну практику митного регулювання України. Обґрунтовано, що адаптацію митного законодавства України у контексті європейської інтеграції необхідно здійснювати у двох взаємопов’язаних напрямах, а саме: норм і стандартів міжнародного митного права; стандартів та практики митного регулювання ЄС.
Рассмотрены роль и задачи таможенного регулирования и его способность влиять на динамику и структуру внешне торговых потоков. Установлено, что в условиях ассоциации с ЕС происходит углубление интеграции международных требований в национальную практику регулирования Украины. Обоснованно, что адаптацию таможенного законодательства Украины в контексте европейской интеграции необходимо осуществлять в двух взаимосвязанных направлениях, а именно: норм и стандартов международного таможенного права; стандартов и практики регулирования ЕС.
The article examines the role and tasks of сustoms and its ability to influence the dynamics and structure of foreign trade flows. We found that in terms of Association of the EU is to deepen the integration of international standards in national practice customs regulations of Ukraine. In the study, we found that the adaptation of the customs legislation of Ukraine in the context of European integration should be carried out in two related areas, such as: the standards of international customs law; the standards and practices of the EU customs regulations.
 
Date 2016-07-13T07:14:10Z
2016-07-13T07:14:10Z
2015
 
Type Article
 
Identifier Данкевич В. Є. Митне регулювання експорту та імпорту сільськогосподарської продукції в умовах асоціації з ЄС [Електронний ресурс] / В. Є. Данкевич // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. журн. – 2015. – Вип. 4. – С. 57–60. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/12.pdf.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/4923
 
Language uk
 
Publisher Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського