Record Details

Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на паренхіматозні органи собак

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на паренхіматозні органи собак
 
Creator Хоменко, З. В.
Khomenko, Z.
 
Subject собаки
міокард
легені
печінка
нирки
іонізуюче випромінювання
гістологічне дослідження
електронна мікроскопія
dogs
myocardium
lungs
liver
kidneys
ionizing radiation
histological investigation
electronic microscopy
 
Description The thesis presents the results of complex investigations (radiological, anatomical, histological, electromicroscopic, morphometrical and statistic) on the basis of which the structural organization of myocardium, lungs, liver, kidneys have been determined in clinically healthy dogs grown on the relatively clean territories and on the territories contaminated by radionucleids.
As a result of the investigation it was stated that the highest activity of Cesium -137 in parenchymatous organs of the experimental animals was detected in lungs and heart, the lowest – in liver and kidneys; the highest activity by Stroncium -90 was revealed in such parenchymatous organs as heart and lungs, a bit lower – in liver and kidneys.
On the basis of the morphological investigations it has been stated that low level of radiation causes in dogs the changes at the microscopic and ultramicroscopic levels that are manifested in fragmentation of muscle fibres of myocardium and picnosis of nuclear cardiomyocytes, carnification, dystrophic processes in liver that are characterized by fatty hydropic dystrophy, atrophy of renal bodies, by widenning and stenosis of renal tubus, by hemorrhages into cortex substance of kidneys. The above symptoms are the signs of the development of compensatory and adaptive reactions in the animal body on the cummulative action of radionucleids.
The results received at the intracellular, cellular levels and on the level of tissues and organs give additional information to the modern knowledge on the morphological changes in the animal body under the influence of radioactive radiation, the degree of manifestations of the changes depends on the period of their stay on the territory contaminated by radionucleids.
У роботі на основі комплексних досліджень (радіологічні, анатомічні, гістологічні, електронномікроскопічні, морфометричні, статистичні) з’ясовано структурну організацію міокарда, легенів, печінки, нирок клінічно здорових собак, вирощених на умовно чистій та забрудненій радіонуклідами територіях.
За результатами радіологічних досліджень встановлено, що найвища питома активність за цезієм-137 у паренхіматозних органах дослідних тварин виявлена у легенях та серці, найнижча – у печінці та нирках; найвищу питому активність за стронцієм-90 серед паренхіматозних органів мали серце та легені, дещо нижчу − печінка та нирки.
На основі морфологічних досліджень з’ясовано, що низькі рівні радіації викликають в організмі собак зміни на мікроскопічному та ультрамікроскопічному рівнях, які виражаються фрагментацією м’язових волокон міокарда та пікнозом ядер кардіоміоцитів, потовщенням альвеолярних перегородок, строми легенів, дистрофічними процесами в печінці, що проявляються жировою та гідропічною дистрофією, атрофією ниркових клубочків, розширенням та звуженням ниркових канальців, крововиливами у кіркову речовину нирок. Ці дані свідчать про розвиток компенсаторно-пристосувальних реакцій в організмі тварин на кумулятивну дію радіонуклідів.
Отримані результати на субклітинному, клітинному, тканинному та органному рівнях доповнюють сучасні уявлення про морфологічні зміни організму тварин на дію радіоактивного випромінювання, ступінь вираження яких залежить від терміну їх перебування на забрудненій радіонуклідами території.
 
Date 2015-04-29T14:09:54Z
2015-04-29T14:09:54Z
2011
 
Type Synopsis
 
Identifier Хоменко З. В. Вплив малоінтенсивного іонізуючого випромінювання на паренхіматозні органи собак : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 16.00.02 «Патологія, онкологія і морфологія тварин» / З. В. Хоменко. – Харків, 2011. – 20 с.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/2276
 
Language uk
 
Publisher Харківська державна зооветеринарна академія