Record Details

Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Cтепу України

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Cтепу України
 
Creator Нікончук, Н. В.
Nikonchuk, N.
 
Subject якість ягід
вміст цукрів
мінеральні добрива
сорт винограду
quality of grapes
sugar content
mineral fertilizers
grape varieties
 
Description The work presents the results of studies of the effect of macrofertilizers on the quality of grapes of Aliquot and Riesling varieties for making white wines. Evaluation of the quality of grapes as raw material for the production of high quality of wine materials shows that low content of sugars in grapes is the most sensitive place in this regard in Mykolayiv region. The level of sugar content did not correspond to the norm consistently every year. One of the ways to improve the quality of the grapes is the application of mineral fertilizers. The greatest increase in yield in comparison with control was observed in Aliquot grapes when administering fertilizers at the rate of N60P60K60 – up to 21,7 %, while in Riesling grapes – N90P90K90 and N120P120K120 – up to 20,8 % and 20,2 %, respectively. The ratio of sugars and acids during the years of our research were optimal. On average, for three years of research, the maximum amount of sugars in Aliquot grapes accumulated when using N60P60K60 and was 19,6 %. For Riesling, the best option was N90P90K90 – 19,8%, respectively. Sugar content and acidity of grape varieties studied were optimal for the production of high quality wines.
Досліджено вплив макродобрив на якість ягід винограду сортів Аліготе та Рислінг для виготовлення білих вин. Оцінка якості винограду як сировини для виробництва високоякісних виноматеріалів показує, що в умовах Миколаївської області найбільш вразливим місцем у цьому відношенні є низький уміст цукрів в ягодах. Не кожного року рівень цукронакопичення відповідає кондиціям. Одним із способів підвищення якості ягід винограду є внесення мінеральних добрив. Найбільший приріст урожаю порівняно із контролем відмічався у сорту винограду Аліготе при нормі добрив N60P60K60 –21,7 %, сорту Рислінг схожі результати при внесенні N90P90K90 та N120P120K120 – 20,8 та 20,2 % відповідно. Нашими дослідженнями було встановлено, що співвідношення цукрів та кислот за дослідні роки були оптимальними. У середньому, за три роки досліджень, максимальна кількість цукрів у сорту Аліготе накопичувалася у варінті N60P60K60 і становила 19,6 %. У сорту Рислінг кращим був варіант за внесення N90P90K90 – 19,8 % відповідно. Співвідношення цукрів та кислот у досліджуваних сортах винограду було оптимальним для виготовлення високоякісних білих вин у всіх варіантах досліду.
 
Date 2015-02-04T08:19:55Z
2015-02-04T08:19:55Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Нікончук Н. В. Вплив систем удобрення на якість виноматеріалів білих вин в умовах Південного Cтепу України / Н. В. Нікончук // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1 (39), т. 1. – С. 69-73.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/683
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет