Record Details

Вплив способів сівби та норм висіву на урожайність насіння сої

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Вплив способів сівби та норм висіву на урожайність насіння сої
 
Creator Дробітько, А. В.
Дробітько, О. М.
Drobitko, A.
Drobitko, O.
 
Subject соя
індивідуальна продуктивність
структура урожаю
урожайність
soybean
individual productivity
yield structure
productivity
 
Description The results of studying the effects of sowing methods and seeding rates on soybean yields have been given. The paper tells about the formation of Don’ka variety soybean grain yield depending on the methods and seeding rates. The main factor of high yields under the conditions of northern Steppe is humidity, so agrotechnical measures, directed at maximum accumulation and rational use of soil moisture by plants are of great importance.
It has been established that high soybean grain yield was formed by means of using wide row sowing method with 45 and 70 space between the rows and seeding rate of 500 thousand/ha of viable seeds. Seed yield decreased with increasing sowing norm to 600 thousand/ha. Economic evaluation of the developed methods of the technology proved that the optimum and most economically viable method of sowing is the wide row method with 70 cm space between the rows, that provides high grain yield of 2,05 t/ha, with net income per 1 hectare is 3163 UAH and profitability 91,1 percent.
Наведено результати вивчення впливу способів сівби та норм висіву на урожайність сої. Робота присвячена формуванню урожайності зерна сої сорту Донька залежно від способів сівби та норм висіву. Основним фактором одержання високих врожаїв в умовах північного Степу є волога, тому особливого значення набувають агротехнічні прийоми, спрямовані на максимальне накопичення і раціональне використання ґрунтової вологи рослинами.
Встановлено, що найвища урожайність зерна сої формується за широкорядного способу з міжряддям 45 і 70 см та нормою висіву 500 тис./га схожих насінин. При збільшенні норми висіву до 600 тис./га, урожайність насіння знижувалась. Економічна оцінка розроблених прийомів технології вирощування показала, що оптимальним і найбільш економічно доцільним є широкорядний спосіб сівби з шириною міжрядь 70 см, який забезпечує найвищу урожайність зерна 20,6 ц/га, чистий дохід на 1 га 3163 грн і рентабельність виробництва – 90,1 %.
 
Date 2015-02-04T08:23:44Z
2015-02-04T08:23:44Z
2014
 
Type Article
 
Identifier Дробітько А. В. Вплив способів сівби та норм висіву на урожайність насіння сої / А. В. Дробітько, О. М. Дробітько // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1 (39), т. 1. – С. 39-43.
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/688
 
Language uk
 
Publisher Житомирський національний агроекологічний університет