Record Details

Трудове виховання молодших школярів засобами хортингу

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711503/
 
Title Трудове виховання молодших школярів засобами хортингу
Labor training of junior pupils by means of horting
 
Creator Морін, О.Л.
 
Subject 37.01 Fundamentals of education. Theory. Policy etc.
37.02 General questions of didactics and method
37.09 Organization of instruction
 
Description Великий потенціал у створенні сприятливих умов для трудового виховання молодших школярів має рух хортинг, з огляду на те, що специфіка його діяльності, забезпечує інтеграцію елементів трудового виховання у сам зміст занять. Забезпечення трудового виховання молодших школярів у процесі занять хортингом вимагає переходу до компетентнісної моделі виховання, що передбачає зміщення акцентів з вузько-предметних цілей на загально-дидактичні, оновлення структури та змісту, його корегування з наголосом на особистісно-розвивальні методики навчання, визначення та оцінювання результатів через ключові компетентності учнів, активного запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання, інтерактивних методів групового навчання тощо.
The great potential for creating favorable conditions for the labor education of junior pupils is the horting movement, given that the specificity of its activities ensures the integration of the elements of labor education in the content of the classes themselves. Ensuring the labor education of junior pupils in the process of horting classes requires the transition to a competent model of education, which involves shifting the emphasis from the narrow-objective goals to the general-didactic, updating the structure and content, adjusting it with emphasis on personal development methods of training, defining and evaluating the results. through the key competencies of students, the active introduction of innovative, gaming learning technologies, interactive methods of group learning, etc.
 
Publisher Паливода А. В.
 
Date 2018
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711503/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%202018%20%28%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%20%D0%9E.%D0%9B.%29.pdf
- Морін, О.Л. (orcid.org/0000-0001-5756-8359 <http://orcid.org/0000-0001-5756-8359>) (2018) Labor training of junior pupils by means of horting In: Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції до Дня заснування хортингу «Хортинг – національний бренд України у світі: олімпійська перспектива» (м. Ірпінь Київської обл., 22-23 березня 2018 року) Паливода А. В., м. Київ, Україна, pp. 136-138.