Record Details

Звіт про науково-дослідну роботу «Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу» (остаточний)

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711395/
 
Title Звіт про науково-дослідну роботу «Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу» (остаточний)
Report on the research work "The system of informational and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems" (final)
 
Creator Іванова, С.М.
Яцишин, А.В.
 
Subject 001.32 Learned, scientific societies. Academies
004.01/.08 Special auxiliary numbers for computing
004.7 Computer communication. Computer networks
 
Description Завершено НДР «Система інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу».
Об’єкт дослідження – процес організації, проведення та впровадження результатів науково-педагогічних досліджень.
Предмет дослідження – інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу.
Мета НДР: розробити систему інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу.
Методи дослідження – теоретичні (аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду розробки і використання електронних систем відкритого доступу, систематизація та узагальнення теоретичних та експериментальних даних); обґрунтування моделі інформаційно-аналітичної підтримки інформаційних досліджень на основі використання електронних систем відкритого доступу та емпіричні (проектування дослідного зразка електронного наукового видання на платформі Open Journal Systems і здійснення його експериментального впровадження). систематизація та узагальнення теоретичних та експериментальних даних); обґрунтування методики використання системи інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень на основі електронних систем відкритого доступу.
Результати дослідження: визначено понятійно-термінологічний апарат дослідження для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу; проаналізовано вітчизняний та зарубіжний досвід їх використання; визначено загальні підходи до використання електронних систем відкритого доступу у педагогічних дослідженнях; обґрунтовано модель інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень; спроектовано дослідний зразок електронного наукового видання на платформі відкритих журнальних систем; розроблено рекомендації з використання дослідного зразка електронного наукового видання на платформі Open Journal Systems; розроблено методику використання системи інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу; розроблено та впроваджено в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України електронний ресурс – електронне наукове видання на платформі відкритих журнальних систем OJS; впроваджено результати дослідження у вищі навчальні заклади та наукові установи, узагальнено та оформлено результати дослідження.
Результати прикладного дослідження: електронне наукове видання на платформі Open Journal Systems (https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index; рукопис посібника «Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу».
Результати дослідження можуть бути використані науковими та науково-педагогічними працівниками наукових установ та вищих навчальних закладів, аспірантами та дослідниками, а також широким колом педагогічної громадськості.
Висновки: інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу дозволить впливати на якість науково-дослідних робіт, оптимізувати використання вітчизняних науково-педагогічних ресурсів у всесвітньому інформаційному просторі. Розвиток системи інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу задовольнятиме науково-педагогічним потребам щодо впровадження: оприлюднення, розповсюдження та використання науково-дослідних ресурсів; підвищить ефективність інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень, що здійснюються в НАПН України, підвищить ефективність наукових досліджень і використання їх результатів для забезпечення розвитку освітньої галузі України.
The research project "System of informational and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems" was completed.
The object of research - the process of organizing, conducting and implementing the results of scientific and pedagogical research.
Subject of research - information and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems.
The purpose of the research: to develop a system of informational and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems.
Methods of research - theoretical (analysis of domestic and foreign experience in the development and use of electronic open access systems, systematization and synthesis of theoretical and experimental data); the substantiation of the model of informational and analytical support of information researches on the basis of the use of open access electronic systems and empirical ones (designing a prototype of the electronic scientific publication on the platform of Open Journal Systems and carrying out its experimental implementation). systematization and generalization of theoretical and experimental data); the substantiation of the method of using the system of informational and analytical support of scientific researches on the basis of electronic open access systems.
Research results: the conceptual-terminological apparatus of research for the information-analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems is determined; domestic and foreign experience of their use are analyzed; general approaches to the use of open access electronic systems in pedagogical research are defined; the model of informational and analytical support of scientific researches is substantiated; a prototype of an electronic scientific publication on the platform of open journal systems was designed; Recommendations on the use of a prototype electronic scientific publication on the platform of Open Journal Systems; the method of using the system of informational and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems is developed; electronic resource is developed and implemented at the Institute of Information Technologies and and Learning Tools of the National Academy of Sciences of Ukraine electronic scientific resource - an electronic scientific publication on the platform of open source journal systems OJS; the results of research in higher educational establishments and scientific institutions are implemented, the results of the research are summarized and formalized.
Results of the applied research: electronic scientific publication on the platform Open Journal Systems (https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/index; manuscript of the manual "Informational and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems".
The results of the research can be used by scientific and scientific-pedagogical workers of scientific institutions and higher educational establishments, postgraduate students and researchers, as well as a wide circle of the pedagogical community.
Conclusions: informational and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems will allow to influence the quality of scientific research works, to optimize the use of domestic scientific and pedagogical resources in the world of information space. The development of a system of informational and analytical support of pedagogical research on the basis of electronic open access systems will satisfy the scientific and pedagogical needs for implementation: publishing, dissemination and use of research resources; will increase the effectiveness of informational and analytical support of pedagogical research carried out in the National Academy of Sciences of Ukraine, will increase the efficiency of scientific research and use of their results to ensure the development of the educational industry in Ukraine.
 
Publisher Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
 
Date 2017
 
Type Other
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711395/1/%D0%97%D0%B2i%D1%82%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0I%D0%9D%D0%A2I_2015-2017__%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2.pdf
- Іванова, С.М. and Яцишин, А.В. (2017) Report on the research work "The system of informational and analytical support of pedagogical researches on the basis of electronic open access systems" (final) Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна. (Unpublished)