Record Details

Рекомендації щодо створення та використання ідентифікатора ORCID для наукових і науково-педагогічних працівників: методичні рекомендації

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711636/
 
Title Рекомендації щодо створення та використання ідентифікатора ORCID для наукових і науково-педагогічних працівників: методичні рекомендації
Recommendations on the creation and use of the ORCID identifier for scientific and teaching staff: methodical recommendations
 
Creator Новицька, Т.Л.
Вербельчук, Б.В.
Весельська, Ю.А.
 
Subject 001.32 Learned, scientific societies. Academies
004.7 Computer communication. Computer networks
02 Бібліотечна справа
37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
 
Description У рекомендаціях описано створення та використання ідентифікатора ORCID для наукових і науково-педагогічних працівників. Використання ідентифікатора ORCID потрібно для наукових і науково-педагогічних працівників, щоб вирішити проблеми: унікальності ідентифікації авторів наукових досліджень в електронній бібліотеці НАПН України; проблеми ідентифікації вчених, на міжнародному рівні, пов’язані зі зміною прізвищ, однакових імен та прізвищ, змінної транскрипції і порядку складних імен, де існують середні імена, загальних імен, ініціалів та ін.; підтримки зв'язків із світовим науково-педагогічним співтовариством; забезпечення міжнародної видимості дослідників; академічних та соціальних заходів між науковими і науково-педагогічними працівниками та організаціями, науковими установами; пошуку авторів, кандидатів для наукового дослідження; отримання грантів, патентів тощо.
Методичні рекомендації створені у рамках НДР «Методика використання відкритих електронних науково-освітніх систем для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників» ДР № 0118U003159 (2018-2020 рр.).
Методичні рекомендації адресовані науковим, науково-педагогічним працівникам, аспірантам, докторантам.
The recommendations describe the creation and use of the ORCID identifier for scientific and teaching staff. The use of the ORCID identifier is required for scientific and pedagogical staff to solve the problem: the uniqueness of the identification of the authors of scientific research in the electronic library of the National Academy of Sciences of Ukraine; Problems of identification of scientists, internationally, connected with the change of surnames, identical names and surnames, transcription variables and the order of complex names, where there are middle names, common names, initials, etc.; maintaining links with the world scientific and educational community; ensuring international visibility of researchers; academic and social activities between scientific and scientific-pedagogical workers and organizations, scientific institutions; search of authors, candidates for scientific research; obtaining grants, patents, etc.
Methodological recommendations were created within the framework of the research work "The Methodology of the Open Electronic Educational and Science Systems Use for the Scientific and Pedagogical Professionals' Informational and Research Competence Development" № 0118U003159 (2018-2020 years).
Methodical recommendations are addressed to scientific, scientific and pedagogical workers, graduate students, doctoral students.
 
Publisher ІІТЗН НАПН України
 
Date 2018
 
Type Teaching Resource
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711636/1/%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20ORCID%208.doc
- Новицька, Т.Л. (orcid.org/0000-0003-2591-5218 <http://orcid.org/0000-0003-2591-5218>), Вербельчук, Б.В. and Весельська, Ю.А. (2018) Recommendations on the creation and use of the ORCID identifier for scientific and teaching staff: methodical recommendations [Teaching Resource]