Record Details

Соціалізація старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі: узагальнення теоретичних підходів

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/709334/
 
Title Соціалізація старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі: узагальнення теоретичних підходів
Социализация старших дошкольников в дошкольном учебном учреждении: обобщение теоретических подходов
Socialization of senior preschoolers in the preschool educational institution: theoretical approach towards
 
Creator Рагозіна, Вікторія Валентинівна
Маршицька, В.В.
 
Subject 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
 
Description Авторами узагальнюються підходи до соціалізації особистості у філософських, соціологічних, психологічних, культурологічних, педагогічних дослідженнях. Соціалізація старшого дошкільника розглядається як процес і результат його соціального розвитку і виховання, досягнення оптимальної форми соціальної активності, що дає змогу перетворювати власне життя та довкілля, проявляти готовність до ініціативної й творчої взаємодії з соціумом. Зазначається роль організованих і стихійних соціалізаційних факторів, серед яких найбільш дієвими щодо старшого дошкільника виступають такі соціалізаційні інституції як сім’я і дошкільний навчальний заклад. Зроблено висновки про необхідність забезпечення у дошкільному навчальному закладі поетапної соціалізації дітей, що передбачає осучаснення змісту, форм і методів дошкільної освіти і виховання відповідно українських соціокультурних реалій і має на меті надання дитині допомоги в процесі засвоєння соціального досвіду і входження в систему соціальних стосунків.
Авторами обобщаются подходы к социализации личности в философских, социологических, психологических, культурологических, педагогических исследованиях. Социализация старшего дошкольника рассматривается как процесс и результат его социального развития и воспитания, достижения оптимальной формы социальной активности, которая дает возможность преобразовывать собственную жизнь и окружающую среду, проявлять готовность к инициативному и творческому взаимодействию с социумом. Отмечается роль организованных и стихийных социализирующих факторов, среди которых наиболее действенными относительно старшего дошкольника выступают такие социализирующие институции как семья и дошкольное учебное заведение. Сделаны выводы о необходимости обеспечения в дошкольном учебном заведении поэтапной социализации детей, которая предусматривает обновление содержания, форм и методов дошкольного образования и воспитания соответственно украинским социокультурным реалиям и имеет целью предоставление ребенку помощи в процессе усвоения социального опыта и вхождения в систему социальных отношений.
The approaches to soсialization of a personality in phylosophic, sociological, psychological, culturological, pedagogical research works are generalized by the authors. Socialization of a senior preschooler is viewed upon as a process and result of his social development and pedagogical input, of achieving an optimal form of social activity, thus rendering it possible to transform one’s own life and environment, to show readiness for the proactive and creative interaction with the social realm. The role of organized and chaotic factors of socialization is noted, among them such institutes of socialization as a family and a preschool educational institution being the most effective. The conclusion about the necessity of providing a stage-by-stage socialization for the children at a preschool educational institution, addressing the issue of modernizing the content, the form, and the methods of preschool education corresponding to Ukrainian sociocultural reality and intended to assist a child in the process of acquiring social experience and entering the system of social relations.
 
Publisher Гнозис
 
Date 2017
 
Type Article
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/709334/1/Marshytska_V._V.%2C__RagozinaV._V..pdf
- Рагозіна, Вікторія Валентинівна (orcid.org/0000-0002-3694-2054 <http://orcid.org/0000-0002-3694-2054>) and Маршицька, В.В. (orcid.org/0000-0002-7072-8844 <http://orcid.org/0000-0002-7072-8844>) (2017) Socialization of senior preschoolers in the preschool educational institution: theoretical approach towards Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». - Том VI (74): тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 37-1. 536 -544.