Record Details

Predicting the future and satisfaction with life

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711571/
 
Title Predicting the future and satisfaction with life
Прогнозування майбутнього і задоволеність життям
 
Creator Tytarenko, T.M.
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
36 Safeguarding the mental and material necessities of life
 
Description According to our results, an increase in productivity of personal prediction has a positive influence on life satisfaction. The present research explores what role the various types of future prediction play in personal life satisfaction. The study focuses on some psychological time phenomena: desires, life choices, aspirations, motivations. To influence personal well-being the desires might be mature, productive, strong and adequately assessed the current life situation. For a high level of well-being intrapersonal desires are more important than interpersonal ones. The life choice determining the horizon prediction leads to the transformation of meanings due to the development of new causal sequences of life-satisfaction. The satisfaction with own self and own lifeworld grows when a person makes life-changing decisions from some alternatives. There are the criteria of readiness for significant choices to increase life-satisfaction: self-organizing; psychosemantic; subjective; functional; operational. The stages of life aspirations include communicative semiotization for defining unconscious ambitions and the registration of the forecast as an underway to the desired plot of worthy life, the narration activation leads to the verbal form of the forecast as a desirable plot of a worthy life, and purposeful creation of the story about a decent future life, known as setting the concrete tasks. Motivation-semantic future structuring determines the personal life-satisfaction while taking the narrative form in different contexts of communication. The future structuring which is directly related to the effort to optimize the quality of life is self-creating and re-assessment one; in the 1-st model a person re-assesses adopted values and the source of life changes as changes of own self through the integration of new experience; in the 2-and model the values are already adopted, interpreted, and the movement is due to the changes in life situation.
З огляду на результати наших досліджень підвищення продуктивності особистого прогнозування позитивно впливає на задоволеність життям. У роботі визначено роль, яку різні способи прогнозування майбутнього відіграють у задоволеності людини власним життям. Дослідження фокусується на деяких психологічних часових феноменах: бажаннях, життєвих виборах, прагненнях, мотиваціях. Щоб вплинути на особисте благополуччя, бажання мають бути зрілими, продуктивними, сильними і такими, що адекватно оцінюють актуальну життєву ситуацію. Для досягнення високого рівня благополуччя внутрішньо-особистісні бажання важливіші за міжособистісні. Життєвий вибір, що визначає прогнозний горизонт, сприяє перетворенню значень за рахунок розвитку нових причинних зв’язків із задоволеністю життям. Задоволеність собою і власним життєвим світом зростає, коли людина вибирає рішення, що змінює життя, з кількох альтернатив. Критеріями готовності до значущого життєвого вибору, що підвищує задоволеність власним життям, є самоорганізаційний, психосемантичний, суб’єктний, функціональний та оперативний. Як стадії життєвих домагань можна виділити комунікативну семіотизацію для визначення несвідомих амбіцій; активізацію нарації, завдяки якій розгортається вербальний прогноз як бажаний сюжет гідного життя, і цілеспрямоване створення історії про достойне майбутнє у формі постановки конкретних завдань. Мотиваційно-семантична структура майбутнього визначає особисту задоволеність життям, обираючи наративну форму в різних контекстах комунікації. Структурування майбутнього, безпосередньо пов’язане з прагненням оптимізувати якість життя, проявляється в моделях самотворення та переоцінки: у першій моделі особистість оцінює прийняті цінності та розглядає як джерело життєвих змін інтеграцію нового досвіду; у другій моделі значення вже прийняті, інтерпретовані і рух відбувається через зміни в життєвій ситуації.
 
Publisher Міленіум
 
Date 2017
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711571/1/PREDICTING%20THE%20FUTURE%20AND%20SATISFACTION%20WITH%20LIFE.pdf
- Tytarenko, T.M. (orcid.org/0000-0001-8522-0894 <http://orcid.org/0000-0001-8522-0894>) (2017) Predicting the future and satisfaction with life Наукові студії із соціальної та політичної психології, 40 (43). pp. 53-61.