Record Details

Динаміка самооцінки професійних умінь студентів у процесі здобуття медичної освіти

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711553/
 
Title Динаміка самооцінки професійних умінь студентів у процесі здобуття медичної освіти
The dynamics of students’ professional skills’ self-assessment in the process of medical education
 
Creator Чекрижова, М. М.
 
Subject 37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
378 Higher education. Universities. Academic study
61 Medical sciences
 
Description У статті аналізуються результати емпіричного дослідження
особливостей самооцінки професійних умінь студентів, які здобувають вищу медичну освіту на різних етапах навчально-професійної підготовки. Встановлено, що диференційованість самооцінки професійних умінь та особливості їх змістової репрезентації у суб’єктивній картині здібностей залежить від курсу навчання та досвіду роботи в медичних закладах. Показано динаміку змісту самооцінки фахових умінь студентів-майбутніх лікарів: від окремих медичних маніпуляцій до діагностичних та лікувальних умінь. Виявлено, що у процесі фахової підготовки рівень самооцінки професійних умінь зростає як за індивідуальними самооцінними конструктами, так і за заданими. Виявлено, що студентам з високою академічною успішністю властивий вищий рівень самооцінки професійних умінь за індивідуальними конструктами, ніж студентам з
низькою академічною успішністю. Проаналізовано гендерні відмінності в самооцінці професійних умінь студентів: з’ясовано, що юнки вище оцінюють рівень розвитку
індивідуальних професійних умінь, ніж юнаки.
In the article the empirical study results of the professional skills’ selfassessment peculiarities of the students who obtain higher medical education at different stages of study are analyzed. It has been stated that professional skills’ self-assessment differentiation and the
peculiarities of their content representation in a subjective picture of abilities depends on the course of
study and work experience in medical institutions. The content’s dynamics of the future medical students’ professional skills’ self-assessment is shown: from separate medical manipulations to diagnostic and therapeutic skills. It was revealed that in the process of professional study, the level of professional skills’ self-assessment increases both by individual self-assessing constructs and by the
given ones. It was found that students with high academic performance are characterized by a higher level of professional skills’ self-assessment according to individual constructs than students with low academic performance. The gender differences in students’ professional skills’ self-assessment are analyzed: it is revealed that young women estimate the level of individual professional skills’ development higher than young men.
 
Publisher ЖДУ ім. І. Франка
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711553/1/M.Chekryzhova.pdf
- Чекрижова, М. М. (orcid.org/0000-0003-4899-1408 <http://orcid.org/0000-0003-4899-1408>) (2018) The dynamics of students’ professional skills’ self-assessment in the process of medical education Актуальні проблеми психології. Том VІ: Психологія обдарованості, 14. pp. 413-422. ISSN 2072-4772