Record Details

Вища інженерна освіта в ДонНТУ: від традицій до інновацій

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711476/
https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/907
 
Title Вища інженерна освіта в ДонНТУ: від традицій до інновацій
Higher engineering education at DonNTU: from tradition to innovation
 
Creator Мінаєв, О.А.
Башков, Є.О.
Дацун, Н.М.
 
Subject 004.77 General networking applications and services
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
378 Higher education. Universities. Academic study
62 Engineering. Technology in general
 
Description Метою дослідження є вивчення можливостей застосування змішаної моделі навчання в технічному університеті. Завдання дослідження: вивчити можливості використання інноваційних ІТ-технологій; застосувати інноваційні педагогічні моделі при навчанні бакалаврів і фахівців технічних напрямків підготовки і спеціальностей. Об’єктом дослідження є організація навчального процесу. Змішана модель навчання є предметом дослідження. Використані методи дослідження: анкетування та експериментальне дослідження. Результатом дослідження є підготовка і проведення педагогічного експерименту з використання змішаного навчання в технічному університеті. У результаті підготовки педагогічного експерименту розроблені електронні кейси дисциплін, забезпечена системотехнічна та організаційна підтримка доступу до них з корпоративної мережі та Інтернет, онлайн-сервісів для взаємодії студентів з викладачами та самоконтролю. Досвід проведення експерименту може бути рекомендований для узагальнення і формування пропозицій МОНУ щодо внесення змін до норм часу діяльності викладачів при використанні інноваційних технологій навчання.
Research goals: to explore the possibility of a mixed model of learning at a technical university. Research objectives: to explore the use of innovative IT technologies; to apply innovative pedagogical model for teaching undergraduates and specialists in technical training areas and specialties. The object of research is the organization of the educational process. The blended model of learning is the subject of the research. Research methods used: a survey and experimental research. The result of the research is the preparation and conduct of the pedagogical experiment on the use of blended learning at the technical university. As a result, the preparation of pedagogical experiment electronic cases of disciplines were developed, engineering and organizational support for access to the corporate network and the Internet, online services for student interaction with faculty and self-control were provided. The main conclusions and recommendations. Experience of the experiment can be recommended for the synthesis and the formation of the Ministry of Education and Science proposals to amend the norms of teaching load while using of the innovative learning technologies.
 
Publisher Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711476/1/223-234_MinaevBashkovDatsun.pdf
- Мінаєв, О.А., Башков, Є.О. and Дацун, Н.М. (2015) Higher engineering education at DonNTU: from tradition to innovation Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (13). pp. 223-234. ISSN 2309-1460