Record Details

Технології хмаро орієнтованого і мобільного навчання у професійній підготовці фахівців у вищому навчальному закладі

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711472/
https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/903
 
Title Технології хмаро орієнтованого і мобільного навчання у професійній підготовці фахівців у вищому навчальному закладі
Cloud-based and mobile learning in the training of specialists in higher education
 
Creator Гордієнко, М.М.
 
Subject 004.77 General networking applications and services
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description Мета дослідження: аналіз можливостей впровадження технологій хмаро орієнтованого і мобільного навчання у професійну підготовку фахівців у вищому навчальному закладі. Завдання дослідження: забезпечення і освоєння викладачами практичних навичок викладання із залученням сучасних технологій, основою яких стануть хмарні й мобільні технології. Об’єкт дослідження: хмаро орієнтоване і мобільне навчання. Предмет дослідження: хмаро орієнтоване і мобільне навчання у професійній підготовці фахівців у вищому навчальному закладі. Використані методи дослідження: аналіз наукових публікацій. Результати дослідження. Ключовими компонентами функціонального призначення хмарних технологій у процесі навчання є забезпечення віддаленим доступом до освітніх послуг і матеріалів для самостійної діяльності студентів, безперервність і пролонгація їхньої освіти, мобільність освітньої комунікації і скорочення витрат на забезпечення й функціонування освітнього контенту. Хмарні технології дозволяють розміщувати у хмарному середовищі традиційні для вузівського освітнього контенту компоненти, що забезпечує розподілену в часі і просторі освітню комунікацію, істотно підвищує працездатність студентів і викладачів, пролонгує процес самоосвіти. Основні висновки. Хмарні технології як нова організаційна форма використання ресурсів Інтернету і телекомунікацій з ресурсним аутсорсингом дозволяють ефективно зберігати інформацію, працювати з нею з будь-якого стаціонарного або мобільного пристрою, ділитися нею, розмиваючи межі місця і часу освітнього процесу.
Research goal: analysis of the possibility of introducing cloud-based and mobile learning in vocational training in high school. Research objectives: maintenance and development of teachers teaching practical skills using modern technologies, which will be the foundation of cloud and mobile technologies. Object of research: cloud-based and mobile learning. Subject of research: cloud-based and mobile learning in the training of specialists in higher education. Research methods used: analysis of publications. Results of the research. The key components of the functionality of cloud technology in teaching is to provide remote access to educational services and materials for independent work of students, the continuity and extension of their education, mobility of educational communication and reduce costs of operation and educational content. Cloud technology can be placed in a cloud environment, traditional university educational content component, providing distributed in time and space educational communication, significantly increases the performance of students and teachers, prolongs the process of self-education. The main conclusions. The cloud as a new organizational form of the use of Internet resources and communications with resource outsourcing can effectively store information, work with it from any fixed or mobile device, share it, blurring the boundaries of time and place educational process.
 
Publisher Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711472/1/200-206_Hordiienko.pdf
- Гордієнко, М.М. (2015) Cloud-based and mobile learning in the training of specialists in higher education Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (13). pp. 200-206. ISSN 2309-1460