Record Details

Теоретичні засади проектування хмаро орієнтованого педагогічного середовища підготовки вчителів початкових класів

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711443/
https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/880
 
Title Теоретичні засади проектування хмаро орієнтованого педагогічного середовища підготовки вчителів початкових класів
Theoretical principles of cloud-based pedagogical environment design for primary school teachers’ training
 
Creator Бахмат, Н.В.
 
Subject 004.77 General networking applications and services
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description Мета дослідження: обґрунтування теоретичних засад проектування хмаро орієнтованого середовища вищого педагогічного навчального закладу. Основними завданнями дослідження визначено вивчення стану дослідженості теоретичних засад проектування хмаро орієнтованого середовища педагогічної підготовки вчителів початкових класів у науково-методичній літературі, розкриття його змісту, структурних елементів, функцій та доцільності створення, врахування тенденцій розвитку інформаційного суспільства педагогічної освіти у високорозвинених країнах при проектуванні інноваційного середовища. Об’єктом дослідження є процес педагогічної підготовки вчителів початкових класів, предметом – теоретичні засади проектування хмаро орієнтованого середовища педагогічної підготовки вчителів початкових класів. Відповідно до цілі та завдань в дослідженні використано наступні методи: ретроспективно-порівняльний, логічний аналіз педагогічної літератури, дисертаційних праць, узагальнення, теоретичне проектування. Результати емпіричного аналізу стану дослідження проблеми формування теоретичних засад проектування хмаро орієнтованого середовища педагогічної підготовки вчителів початкових класів дають змогу стверджувати, що нині у професійній діяльності сучасного вчителя початкових класів виникає необхідність пошуку нестандартних шляхів розв’язування педагогічних задач пов’язаних із навчанням та вихованням учнів, які неможливо вирішити з традиційних шляхів, що вказує на формування певних вимог до професійних та особистісних якостей вчителя. Це пов’язується з пошуком нових підходів та формування інноваційних організаційних умов педагогічної підготовки вчителів початкових класів у вищих педагогічних навчальних закладах. Вивчення процесу педагогічної підготовки вчителя початкових класів, процесу інформатизації вищої та шкільної освіти, з’ясування шляхів формування конкурентоздатності у процесі навчання педагогіки у ВНЗ вимагають ґрунтовного теоретичного й методичного опрацьовування. Основні висновки і рекомендації. Зазначене вказує на необхідність пошуку та формування випереджувальних моделей педагогічної підготовки вчителів початкових класів, цілепокладанням яких є спрямованість на вільний розвиток суб’єктів навчального процесу, право вибору майбутніми вчителями власної концепції професійної діяльності в умовах інноваційного хмаро орієнтованого педагогічного освітнього середовища.
Research goals: the theoretical principles of planning cloud based environment design of higher pedagogical educational establishment. Research objectives: to study the level of investigation of theoretical principles of cloud based pedagogical environment design for primary school teachers’ training in scientific and methodological literature, to reveal its main point, structural elements, functions, and expedience of creation, to account the tendency of progress of informative society of pedagogical education in highly developed countries while planning the innovative environment. The object of research is the process of pedagogical training of primary school teachers, the subject is the theoretical principles of cloud based pedagogical environment design for primary school teachers’ training. In accordance with the purpose and tasks of the research the followings methods are used: retrospective-comparative, logic analysis of pedagogical literature, dissertations, generalization, and theoretical planning. The results of empiric analysis of the state of research of the problem of forming the theoretical principles of cloud based pedagogical environment design for primary school teachers’ training prove that there is a necessity of search of non-standard ways of solving the pedagogical tasks related to the pupils’ education, which are impossible to solve by the help of traditional ways. This process requires the formation of certain demands to professional and personal qualities of a modern teacher. It is connected with the search of new approaches and forming of innovative organization conditions of pedagogical training of primary school teachers in higher pedagogical educational establishments. The research of the process of pedagogical preparation of primary school teachers and the process of informatization of higher and school education, defining the ways of forming the competitiveness in the process of teaching pedagogics in higher educational establishments require the detailed theoretic and methodological study. The main conclusions and recommendations. The marked above specifies on the necessity of the search and forming of the innovative models of pedagogical training of primary school teachers, the aim of which is the orientation on free development of subjects of educational process, free choice of own conception of professional activity by future teachers under the conditions of innovative cloud based pedagogical educational environment.
 
Publisher Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711443/1/029-040_Bakhmat.pdf
- Бахмат, Н.В. (2015) Theoretical principles of cloud-based pedagogical environment design for primary school teachers’ training New computer technology (13). pp. 29-40. ISSN 2309-1460