Record Details

Розробка програмного комплексу для метакомп’ютерних обчислень

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/704266/
 
Title Розробка програмного комплексу для метакомп’ютерних обчислень
Development of software for computer calculations goal
 
Creator Семеріков, С.О.
Чумак, Д.О.
 
Subject 004.4 Software
378 Higher education. Universities. Academic study
 
Description Метакомп’ютінг (розподілені обчислення в Інтернет) – одна з «модних» технологій останніх десятиліть, призначена насамперед для рішення задач, що вимагають розподіленої обробки великих масивів даних. Для розв’язання на метакомп’ютерах найбільш придатні задачі пошукового і переборного характеру. Класичним прикладом таких задач є задачі теорії чисел. Огляд існуючих розподілених систем показує, що, за рідким винятком, вони є вузькоспеціалізованими (призначеними для розв’язання однієї задачі). Тому розробка архітектури універсальної метакомп’ютерної системи, призначеної для розв’язання вказаного класу переборних задач, має високу актуальність.
Metakomp'yutinh (distributed computing on the Internet) - one of the "fashionable" technologies of recent decades, primarily intended to solve problems that require distributed processing of large data sets. To solve metakomp'yuterah on the most suitable search tasks and overcome nature. A classic example of such problems is the problem of number theory. Review of existing distributed systems shows that, with few exceptions, they are highly specialized (designed to solve a problem). Therefore, the development of architecture metakomp'yuternoyi universal system for solving the given class sorting tasks, a high urgency.
 
Publisher Видавничий відділ НМетАУ
 
Date 2007
 
Type Book Section
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/704266/1/sev_sbor.pdf
- Семеріков, С.О. and Чумак, Д.О. (2007) Development of software for computer calculations goal In: Проблеми підготовки та перепідготовки фахівців у сфері інформаційних технологій: Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні технології в будівництві» Видавничий відділ НМетАУ, м. Кривий Ріг, Україна.