Record Details

Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711533/
 
Title Програма з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку закладів загальної середньої освіти
Program for correctional development work "Development of speech" for 1-4 special classes for children with mental retardation of institutions of general secondary education
 
Creator Омельченко, Ірина Миколаївна
Федорович, Л.О.
 
Subject 37.09 Organization of instruction
376 Education, teaching, training of special groups of persons. Special schools
376.3 Виховання та освіта осіб із вадами зору, слуху, мови та нервовими захворюваннями.
 
Description У програмі з корекційно-розвиткової роботи «Розвиток мовлення» для 1-4 класів дітей із ЗПР запропоновано алгоритми корекційно-розвиткової роботи в кожному класі із диференціацією її змісту на корекційно-логопедичну та розвиткову із врахуванням порушень мовлення (фонетичних, фонетико-фонематичних, загального недорозвитку мовлення, дизартрій, ринолалій, лексико-граматичних недоліків; дислексій і дисграфій) у дітей із ЗПР. Розкрито зміст роботи вчителя-логопеда і вчителя початкових класів за видами мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння (аудіювання), говоріння, читання і письмо) та окремим блоком запропоновано зміст роботи з формування спілкування.
Упровадження програми сприятиме розширенню можливостей розвитку усного та писемного мовлення, формуванню лінгвістичної, читацької, комунікативної компетентностей шляхом запровадження інноваційної системи корекційно-розвиткової роботи з молодшими школярами із затримкою психічного розвитку.
Програма адресована вчителям-логопедам, учителям-дефектологам, вчителям початкових класів різних типів навчальних закладів, які відвідують молодші школярі із ЗПР, фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів, науково-педагогічним працівникам вишів, студентам закладів вищої освіти, усім, кого цікавлять проблеми розвитку мовленнєвої діяльності в зазначеної категорії дітей.
In the program for correction and development work "Development of speech" for 1-4 classes of children with LRR proposed algorithms for correction and development work in each class with the differentiation of its content for correction and speech therapy and development, taking into account speech disorders (phonetic, phonetic and phonemic, general underdevelopment of speech, dysarthria, rinolalia, lexico-grammar deficiencies, dyslexia and dysgraphies) in children with ZPR. The content of the teacher-speech therapist's activity and the teacher of the primary classes according to the kinds of speech activity (listening-comprehension (listening, speaking, reading and writing) and the separate block is proposed the content of work on the formation of communication.
Implementation of the program will promote the development of opportunities for the development of oral and written broadcasting, the formation of linguistic, reading and communicative competences through the introduction of an innovative system of correction and development work with younger students with a mental retardation.
The program is addressed to teachers-speech therapists, defect teachers, primary school teachers of different types of educational institutions, which are attended by younger students with LRR, specialists of inclusive-resource centers, scientific and pedagogical workers of higher education, students of institutions of higher education, all who are interested in the problems of development of speech activity in the specified category of children.
 
Publisher Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Міністерство освіти і науки України
 
Date 2018
 
Type Teaching Resource
NonPeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711533/1/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%97%D0%9F%D0%A0%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BB%20_%201-4%20%D0%BA%D0%BB_.pdf
- Омельченко, Ірина Миколаївна (orcid.org/0000-0003-2021-7453 <http://orcid.org/0000-0003-2021-7453>) and Федорович, Л.О. (2018) Program for correctional development work "Development of speech" for 1-4 special classes for children with mental retardation of institutions of general secondary education [Teaching Resource] (Submitted)