Record Details

Аксіогенез особистості і розвиток обдарованості: теоретична модель і підходи до дослідження

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711469/
 
Title Аксіогенез особистості і розвиток обдарованості: теоретична модель і підходи до дослідження
Axiogenesis of personality and giftedness development: a theoretical model and approaches to research
 
Creator Музика, О. Л.
 
Subject 1 Philosophy. Psychology
37.04 Education in relation to the educand, pupil. Guidance
376.5 Виховання та освіта обдарованих дітей, вундеркіндів.
 
Description У статті реалізовано потребовий підхід до особистісних цінностей і персонологічний підхід до аксіогенезу. Аксіогенез обдарованої особистості визначається як процес становлення й розвитку особистісних цінностей, що
обумовлюють її типологічні особливості, відображаючи специфіку здібностей, способів соціальної взаємодії й особистісного саморозвитку. В освітньому просторі аксіогенез обдарованої особистості розгортається в процесі взаємодії нормативних соціальних цінностей, що пов’язані з віковим розвитком, та особистісних цінностей, які виникають в процесі розвитку здібностей і саморегуляції. У ході аксіогенезу зростає ціннісна
автономність особистості та зменшується безпосередній регулювальний вплив соціальних цінностей. Розроблено класифікацію цінностей обдарованої особистості.
Цінності соціальної взаємодії включають особистісні цінності належності та особистісні цінності визнання. Цінності саморозвитку здібностей складаються з особистісних цінностей пізнання та особистісних цінностей творчості. До цінностей особистісної самобутності віднесено особистісні цінності самоідентичності та особистісні смисложиттєві цінності.
In the article the need-for-person approach to personality values and the personological approach to axiogenesis are realized. The axiogenesis of the gifted personality is defined as the process of formation and development of personal values, which determine its typological features, reflecting the specifics of abilities, methods of social interaction and personal self-development. In the educational space, the
axiogenesis of a gifted person unfolds in the process of interaction of normative social values associated with age development, and personal values that arise in the process of development of abilities and self-regulation. In the procesaof axiogenesis, the value autonomy of the individual increases and the regulatory influence of social values diminishes. Classification of the values of a gifted personality has been developed. Values of social
interaction include personal values of belonging and personal values of recognition. The values of self-development of abilities are made up of personal cognitive values and personal values of creativity. Personal values of self-identity and personal values of the meaning of life are attributed to the values of personal identity.
 
Publisher ЖДУ ім. І. Франка
 
Date 2018
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711469/1/%D0%9Cuzyka_O_L_AOROTMPD_IP_2018.pdf
- Музика, О. Л. (orcid.org/0000-0001-9808-6727 <http://orcid.org/0000-0001-9808-6727>) (2018) Axiogenesis of personality and giftedness development: a theoretical model and approaches to research Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 14 (6). pp. 60-76. ISSN 2072-4772