Record Details

Міжнародна стандартизація в сфері хмарних обчислень

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711465/
https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/895
 
Title Міжнародна стандартизація в сфері хмарних обчислень
International standards in the sphere of cloud computing
 
Creator Носенко, Ю.Г.
 
Subject 004.77 General networking applications and services
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
 
Description Мета полягає у визначенні ініціатив міжнародної стандартизації в сфері хмарних обчислень. Впровадження технологій на основі концепції хмарних обчислень у різні сфери діяльності, зокрема в освітню, може сприяти модернізації освіти в цілому, її переходу на якісно новий рівень, подальшому розвитку за принципах відкритості й доступності. Поряд із цим виникає потреба розроблення відповідних механізмів забезпечення якості хмарних ресурсів і послуг, їх відповідності низці технічних, технологічних, психолого-педагогічних, ергономічних та інших вимог. У цьому контексті, знаковим є діяльність спільного технічного комітету Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) та Міжнародної електротехнічної комісії (IEC), яким наразі вже розроблено стандарти, що визначають термінологію й типову архітектуру хмарних обчислень. Завдання: окреслити значення хмарних обчислень для освітньої галузі; обґрунтувати доцільність стандартизації хмарних обчислень; розглянути перші міжнародні ініціативи в даній сфері. Об’єкт: стандартизація в сфері ІТ. Предмет: міжнародний досвід стандартизації в сфері хмарних обчислень. Методи: аналіз джерельної бази, нормативних документів. Висновки: для розвитку освітнього середовища на засадах відкритості й доступності, що є визначальними принципами сучасної освітньої парадигми, необхідне впровадження технологій, що дозволили б віддалено оперувати усіма необхідними даними. Такі можливості надають технології на основі концепції хмарних обчислень. З розвитком технологій хмарних обчислень функціональність електронних ресурсів і послуг значно зростають. Поряд із цим виникає потреба забезпечення якості цих ресурсів і послуг, зокрема шляхом стандартизації. Основним завданням міжнародної стандартизації у сфері хмарних обчислень є створення середовища, яке забезпечило б доступ споживачів до послуг у будь-якому регіоні світу, незалежно від засобів і технологій, які вони використовують, таким чином забезпечуючи підґрунтя для подальшого розвитку відкритої освіти. Наступним кроком має стати розроблення аутентичних державних стандартів, що визначатимуть основні вимоги до ІТ, зокрема хмарних технологій, слугуватимуть гарантом їх безпечності для використання в освітніх цілях.
The purpose is to determine the initiatives of international standardization in the sphere of cloud computing. The implementation of technologies based on the concept of cloud computing in various fields, particularly in education, may contribute to the modernization of education in general, the transition to a new level, for the further development on the principles of openness and accessibility. Along with this there is a need for development of appropriate mechanisms to ensure quality of cloud resources and services, their compliance with a number of technical, technological, psychological, pedagogical, ergonomic and other requirements. In this context, the initiatives of the Joint Technical Committee of the International Organization for Standardization (ISO) and International Electrotechnical Commission (IEC), which now has developed standards that define terminology and typical architecture of cloud computing, is significant. Objectives: to outline the importance of cloud computing for the educational sector; to justify the feasibility of cloud computing standardization; to consider the first international initiatives in this area. Object: standardization in IT sphere. Subject: international experience of standardization in the sphere of cloud computing. Methods: analysis of the literature, web-resources, regulative documents. Conclusions: for the development of the open and accessible educational environment it is necessary to introduce technologies that would remotely operate all the necessary data. These capabilities are provided by technology based on the concept of cloud computing. With the development of cloud computing technology the functionality of electronic resources and services have significantly increased. Along with this there is a need to ensure the quality of these resources and services, including through standardization. The main objective of international standardization in the field of cloud computing is to create an environment that would provide consumers by access to services in any region of the world, regardless of the tools and technologies they use, thus providing a basis for further development of open education. The next step is to develop authentic state standards that define basic requirements for IT, including cloud technologies that would serve as a guarantor of their safety use for educational purposes.
 
Publisher Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711465/1/140-145_Nosenko.pdf
- Носенко, Ю.Г. (2015) International standards in the sphere of cloud computing Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (13). pp. 140-145. ISSN 2309-1460