Record Details

Хмарні технології у загальноосвітніх навчальних закладах

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711442/
https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/article/view/879
 
Title Хмарні технології у загальноосвітніх навчальних закладах
Cloud technologies in secondary schools
 
Creator Шокалюк, С.В.
Закарлюка, І.С.
 
Subject 004.77 General networking applications and services
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
373 Kinds of school providing general education
 
Description Метою даного дослідження є визначення ролі та місця хмарних технологій у сучасній школі, основним завданням – визначення складових системи засобів хмарних технологій підтримки навчання окремих шкільних предметів, об’єкт дослідження – засоби організації та підтримки електронного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, предмет – засоби хмарних технологій підтримки електронного навчання учнів, основний метод дослідження – теоретичне дослідження. Система засобів хмарних технологій навчання певного шкільного предмета складається із загальнонавчальних засобів хмарних технологій (засоби онлайн-розробки електронних навчальних матеріалів та їх онлайн-сховища, засоби хмарних технологій управління навчанням) та спеціалізованих засобів хмарних технологій – браузерних систем програмування та моделювання (на підтримку вивчення інформатики), мобільних математичних середовищ (на підтримку вивчення математики), віртуальних онлайн-лабораторії та системи моделювання (на підтримку вивчення фізики, хімії або біології) тощо. Використання хмарних технологій у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів перш за все дозволить вирішити проблему забезпечення рівного доступу учнів та вчителів до якісних освітніх ресурсів як на уроках, так і у позаурочний час.
The purpose of this study is to determine the role and place of cloud technologies in the modern school, the main task – determining components of cloud technology tools support individual learning school subjects, the object of study – the tools of support and e-learning in secondary schools, the subject – means cloud technologies for e-learning students, the main research method – a theoretical study. The system of cloud technology training tools for specific school subject consists of general education tools cloud technologies (tools for online e-learning materials development and online storage, cloud technology learning management tools) and specialized cloud technologies tools – browser-based system of programming and simulation (to support learning computer science), mathematical mobile environments (to support the study of mathematics), virtual online labs and simulation system (to support the study of physics, chemistry or biology) etc. The use of cloud technologies in the educational process of general education schools especially will solve the problem of providing equal access for students and teachers to high-quality educational resources in the classroom and in their spare time.
 
Publisher Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Date 2015
 
Type Article
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711442/1/024-028_ShokaliukZakarlyuka.pdf
- Шокалюк, С.В. and Закарлюка, І.С. (2015) Cloud technologies in secondary schools Новітні комп’ютерні технології. Спецвипуск «Хмарні технології в освіті» (13). pp. 24-28. ISSN 2309-1460