Record Details

Новітні комп’ютерні технології

Електронна бібліотека НАПН України

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Relation http://lib.iitta.gov.ua/711221/
https://ccjournals.eu/ojs/index.php/nocote/issue/view/81
 
Title Новітні комп’ютерні технології
Новые компьютерные технологии
New computer technology
 
Creator ІІТЗН, НАПН України
 
Subject 004.77 General networking applications and services
004.9 ІКТ ( Application-oriented computer-based techniques )
37.01/.09 Special auxiliary table for theory, principles, methods and organization of education
 
Description The materials of the special issue are devoted to the use of cloud technologies in open education, the formation and development of a cloud-oriented learning environment, the use of cloud-based learning support systems, cloud technologies for learning mathematics, physics and informatics.
For scientists, employees of educational management bodies, teachers and students of higher educational institutions and colleges, teachers and graduate students, for all those who are interested in history, modern approaches to research and trends in the development of cloud technologies in education.
Материалы спецвыпуска посвящены вопросам использования облачных технологий в открытом образовании, формирования и развития облачно ориентированной учебной среды, использованию облачно ориентированных систем поддержки обучения, средствам облачных технологий обучения математике, физике и информатике.
Для научных работников, работников органов управления образованием, преподавателей и студентов высших учебных заведений и колледжей, учителей и аспирантов, для всех тех, кого интересуют история, современные подходы к исследованию и тенденции развития облачных технологий в образовании.
Матеріали спецвипуску присвячені питанням використання хмарних технологій у відкритій освіті, формування та розвитку хмаро орієнтованого навчального середовища, використанню хмаро орієнтованих систем підтримки навчання, засобам хмарних технологій навчання математики, фізики та інформатики.
Для науковців, працівників органів управління освітою, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та коледжів, вчителів та аспірантів, для всіх тих, кого цікавлять історія, сучасні підходи до дослідження та тенденції розвитку хмарних технологій в освіті.
 
Publisher Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет»
 
Contributor Жалдак, М.І.
Радкевич, В.О.
Рамський, Ю.С.
Соловйов, В.М.
Триус, Ю.В.
Єчкало, Ю.В.
Мінтій, І.С.
Рашевська, Н. В.
Теплицький, І.О.
Ткачук, В. В.
Шокалюк, С.В.
Стрюк, А.М.
Семеріков, С.О.
 
Date 2015
 
Type Book
PeerReviewed
 
Format text
 
Language uk
 
Identifier http://lib.iitta.gov.ua/711221/1/81-86-PB.pdf
ІІТЗН, НАПН України (2015) New computer technology Спецвипуск «Хмарні технології в освіті», 13 . Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна.