Records

Institutional Repository of Zhytomyr National Agroecological Universit

View Archive Info

 • » Міжгалузева інтеграція як передумова залучення інвестицій в аграрний сектор економіки
  Данкевич, Є. М.; Dankevych, Ye.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Фауна личинок трематод водоёмов бассейна р. Тетерев
  Житова, Е. П.; Матвиенко, Л.; Житова, О. П.; Матвієнко, Л.; Zhytova, O.; Matviyenko, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Біорізноманітність ставковиків Житомирського Полісся
  Житова, О. П.; Астахова, Л. Є.; Бурлак, Л. В.; Житова, Е. П.; Астахова, Л. Е.; Zhytova, O.; Astakhova, L.; Burlak, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Симптомы при фасциолезе крупного рогатого скота в условиях ионизирующего излучения
  Довгий, Ю. Ю.; Довгій, Ю. Ю.; Грищук, Г. П.; Dovgiy, Yu.; Gryshchuk, G.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Экономический ущерб и эффективность комплексной терапии при фасциолезе крупного...
  Галат, В. Ф.; Довгій, Ю. Ю.; Грищук, Г. П.; Драгальчук, А. І.; Galat, V.; Dovgiy, Yu.; Gryshchuk, G.; Dragalchuk, А.; Довгий, Ю. Ю.; Драгальчук, А. И.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Изменения жирнокислотного состава липидов крови при фасциолезе крупного рогатого скота
  Довгий, Ю. Ю.; Чала, И. В.; Олейник, Г. П.; Драгальчук, А. И.; Довгій, Ю. Ю.; Чала, І. В.; Олійник, Г. П.; Драгальчук, А. І.; Dovgiy, Yu.; Chala, І.; Oliynyk, А.; Dragalchuk, А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Особенности эпизоотологии нематодозов охотничьей фауны на примере поголовья диких...
  Довгий, Ю. Ю.; Довгій, Ю. Ю.; Фещенко, Д. В.; Бегас, В. Л.; Dovgiy, Yu.; Feschenko, D.; Begas, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Токсокароз – проблема гуманной и ветеринарной медицины Житомирщины
  Бахур, Т. И.; Никитин, О. А.; Довгий, Ю. Ю.; Бахур, Т. І.; Нікітін, О. А.; Довгій, Ю. Ю.; Bakhur, T.; Nikitin, О.; Dovgiy, Yu.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Рыночная трансформация аграрного сектора региона
  Зиновчук, В. В.; Зинчук, Т. А.; Левковская, Л. Н.; Малиновский, А. С.; Мартынов, С. В.; Сайкевич, А. Д.; Симоненко, Л. И.; Ткачук, В. И.; Зіновчук, В. В.; Зінчук, Т. О.; Левківська, Л. М.; Малиновський, А. С.; Мартинов, С. В.; Сайкевич, О. Д.; Симоненко, Л. І.; Ткачук, В. І.; Якобчук, В. П.; Янченко, З. Б.; Zinovchuk, V.; Zinchuk, T.; Levkivska, L.; Malynowskyi, A.; Martynov, S.; Saykevych, O.; Symonenko, L.; Tkachuk, V.; Yakobchuk, V.; Yanchenko, Z.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Проблеми забезпечення сільськогосподарських підприємств основними видами техніки
  Бугайчук, В. В.; Bugaichuk, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Кластеризація як інноваційний підхід до організації виробництва кормової продукції
  Грабчук, І. Ф.; Грабчук, И. Ф.; Grabchuk, І.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Загальні поняття і детермінанти рухової активності студентської молоді
  Грибан, Г. П.; Яблонська, А. М.; Пантус, О. О.; Ободзінська, О. В.; Сметанникова, Т. В.; Пилипчук, П. Б.; Gryban, G.; Yablonska, A.; Pantus, O.; Obodzinska, O.; Smetannikova, T.; Pilipchuk, P.; Яблонская, А. М.; Пантус, А. А.; Ободзинская, О. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Ведення сільськогосподарського виробництва у приватному секторі в умовах посиленого...
  Мислива, Т. М.; Надточій, П. П.; Герасимчук, Л. О.; Греков, В. О.; Трембіцький, В. А.; Мыслыва, Т. Н.; Надточий, П. П.; Трембицкий, В. А.; Myslyva, Т.; Nadtochiy, P.; Gerasymchuk, L.; Grekov, V.; Trembitskyi, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Охорона та раціональне використання природних ресурсів і рекультивація земель
  Надточій, П. П.; Мислива, Т. М.; Морозов, В. В.; Дідух, М. І.; Зінченко, В. О.; Мартенюк, Г. М.; Поліщук, О. Є.; Тичина, Л. К.; Кратюк, О. Л.; Надточий, П. П.; Мыслыва, Т. Н.; Дидух, Н. И.; Зинченко, В. А.; Мартенюк, Г. Н.; Полищук, О. Е.; Тычина, Л. К.; Кратюк, А. Л.; Nadtochiy, P.; Myslyva, T.; Morozov, V.; Didukh, M.; Zinchenko, V.; Martenyuk, G.; Polishchuk, O.; Tychyna, L.; Kratyuk, O.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Виховний ідеал українського селянства
  Єршова, Л. М.; Ершова, Л. М.; Yershova, L.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Трансформация воспитательного идеала в сословном обществе Украины ХІХ – начала ХХ века
  Ершова, Л. М.; Yershova, L.; Єршова, Л. М.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Критерії оптимальності виробничої структури високотоварних сільськогосподарських...
  Данкевич, В. Є.; Dankevych, V.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Биологические особенности возбудителей бактериозов, вызывающие черную ножку, мокрую и...
  Положенец, В. М.; Немерицкая, Л. В.; Журавская, И. А.; Положенець, В. М.; Немерицька, Л. В.; Журавська, І. А.; Polozhenets, V.; Nemerytska, L.; Zhuravska, I.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Вплив негативного навколишнього середовища на стан здоров'я студентської молоді під час...
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Скорий, О. С.; Денисовець, А. П.; Ободзінська, О. В.; Пантус, О. О.; Сметанникова, Т. В.; Плотіцин, К. В.; Gryban, G.; Tkachenko, P.; Skoryi, O.; Denysovets, A.; Obodzinska, O.; Pantus, O.; Smetannikova, T.; Plotitsyn, K.; Скорый, О. С.; Денисовец, А. П.; Ободзинская, О. В.; Пантус, Е. А.; Плотицин, К. В.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Основи повноцінного харчування студентської молоді як один із показників здорового...
  Грибан, Г. П.; Ткаченко, П. П.; Скорий, О. С.; Денисовець, А. П.; Сметанникова, Т. В.; Плотіцин, К. В.; Ободзінська, О. В.; Пантус, О. О.; Пилипчук, П. Б.; Gryban, G.; Tkachenko, P.; Skoryi, O.; Denysovets, A.; Smetannikova, T.; Plotitsyn, K.; Obodzinska, O.; Pantus, O.; Pylypchuk, P.; Скорый, О. С.; Денисовец, А. П.; Плотицин, К. В.; Ободзинская, О. В.; Пантус, Е. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Фізичний розвиток студентів та критерії його оцінки
  Грибан, Г. П.; Пуздимір, М. І.; Ткаченко, П. П.; Скорий, О. С.; Денисовець, А. П.; Ободзінська, О. В.; Пантус, О. О.; Gryban, G.; Pudzimir, N.; Tkachenko, P.; Skoryi, O.; Denysovets, A.; Obodzinska, O.; Pantus, O.; Пуздымир, Н. И.; Скорый, О. С.; Денисовец, А. П.; Ободзинская, О. В.; Пантус, Е. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Физическое воспитание студенческой молодежи в условиях радиоактивного загрязнения...
  Грибан, Г. П.; Дзензелюк, Д. О.; Gryban, G.; Dzenzelyuk, D.; Дзензелюк, Д. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Пути приобщения к здоровому образу жизни учащейся и студенческой молодежи
  Грибан, Г. П.; Грибан, Н. Г.; Дзензелюк, Д. О.; Ткаченко, П. П.; Gryban, G.; Gryban, N.; Dzenzelyuk, D.; Tkachenkо, P.; Дзензелюк, Д. А.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Стратегічні вектори інноваційного розвитку лісогосподарських підприємств в умовах...
  Данкевич, В. Є.; Федчук, О. В.; Данкевич, В. Е.; Dankevych, V.; Fedchuk, О.
  2018-02-19
  View Record | View Original
 • » Конкурентна стратегія розвитку аграрних формувань
  Плотнікова, М. Ф.; Plotnikova, M.
  2018-02-19
  View Record | View Original
151 - 175 of 7102 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>